Hipotekarni krediti

Iz naše ponude kredita možete izabrati hipotekarne kredite.
 
Korisnik kredita
Korisnik kredita može biti punoljetna fizička osoba, državljanin RH.
U trenutku dospijeća kredita Korisnik kredita ne smije biti stariji od 75 godina. Ograničenje starosne dobi odnosi se i na sudužnike i na jamce.
 
Namjena kredita
Krediti se odobravaju bez određene namjene.
 
Iznos kredita
do 200.000,00 EUR
 
Rok otplate kredita
Rok otplate kredita je 36 do 180 mjeseci.
 
Kamatna stopa
Krediti u EUR: 5,59% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 3M EURIBOR i fiksnog dijela - marže Banke)

Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom 3M EURIBOR po kreditima u otplati, obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja i to 01.01. i 01.07. uzimajući vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a, zaokruženo na dvije decimale objavljenu na 1. dan u mjesecu koji prethodi kalendarskom polugodištu (01.12. i 01.06.), a u slučaju da na taj dan EURIBOR nije objavljen uzima se posljednja objavljena vrijednost.

Naknada
1,00% od iznosa, minimalno 66,36 EUR.
Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno, prilikom isplate kredita.

Kreditna sposobnost
Prilikom odobravanja hipotekarnog kredita potrebno je utvrđivati kreditnu sposobnost svih sudionika u kreditu (osim založnih odnosno fiducijarnih dužnika).

Instrumenti osiguranje povrata kredita
Instrumenti osiguranja kredita su:

  • Javnobilježnički potvrđena Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za Korisnika kredita/Sudužnika (ako postoji)
  • Javnobilježnički potvrđena Zadužnica Korisnika kredita/Sudužnika (ako postoji)
  • Zalog ili prijenos prava vlasništva na nekretnini prihvatljivoj Banci, a čija je procijenjena vrijednost minimalno 2,5 puta veća od iznosa kredita
  • Vinkulacija police osiguranja imovine koja je dana u zalog ili fiducij (osim za zemljišta)

Korištenje kredita
Kredit se može koristiti jednokratno ili u tranšama (sukcesivno), prijenosom na račun koji Korisnik kredita ima otvoren u Banci.
 
Otplata kredita
u mjesečnim ratama/anuitetima

Reprezentativni primjer:
Iznos kredita 50. 000,00 EUR Redovna kamatna na kredit 5,59%
promjenjiva
Rok otplate kredita 120 mjeseci 3M EURIBOR 3,94%
Naknada za obradu kredita 500 EUR Fiksni dio kamatne stope 1,65%
Ukupan iznos plaćanja 65.613,39 EUR Mjesečni anuitet 554,86 EUR
Kamata za cijelo razdoblje otplate 15.613,39 EUR Efektivna kamatna stopa 6,25%

*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate zadnjeg dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 120 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 6,25%, a izračunata je na maksimalni rok otplate. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja računa, trošak naknade za obradu kredita, trošak procjene nekretnine i trošak police osiguranja nekretnine od osnovnih rizika  dok troškovi javnog bilježnika nisu uključeni
 
Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračun namijenjeni su za dobivanje osnovnih i brzih informacija te se kao takvi ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Banku.

Za sve dodatne informacije o kreditu molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Na zahtjev klijenta Banka će izraditi nacrt ugovora o kreditu bez naknade.