Nenamjenski krediti

Iz naše ponude kredita možete izabrati i nenamjenske kredite.
 
Korisnik kredita
Krediti se odobravaju fizičkim osobama državljanima RH.
U trenutku dospijeća kredita Korisnik kredita ne smije biti stariji od 75 godina. Ograničenje starosne dobi odnosi se i na sudužnike i na jamce platce (ukoliko ih ima u kreditu).
 
Namjena kredita
Kredite se odobravaju bez određene namjene.
 
Iznos kredita
do 20.000 EUR (krediti s valutnom klauzulom u EUR prema srednjem tečaju HNB-a)
do 200.000 HRK
 
Rok povrata
Rok odobravanja kredita je 36 do 120 mjeseci.
 
Kamatna stopa
Krediti s valutnom klauzulom u EUR: 5,90% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za EUR važećem na dan ugovaranja sukladno Načelima utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa i naknada u kreditno depozitnom poslovanju s fizičkim osobama i fiksnog dijela – marža Banke)
Krediti u kunama: 6,20% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za HRK važeća na dan ugovaranja sukladno Načelima utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa i naknada u kreditno depozitnom poslovanju s fizičkim osobama i fiksnog dijela – marža Banke)
Kamata se obračunava proporcionalnom metodom uz dekurzivni obračun. Kamata se obračunava i dospijeva na plaćanje mjesečno te po dospijeću i kod prijevremene otplate do dana izvršenja prijevremene otplate kredita. Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom Nacionalne referentne stope (NRS) po kreditima u otplati, obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja. Promijenjene kamatne stope primjenjuju se počevši od 1. siječnja i 1. srpnja svake godine.

Interkalarna kamata
Interkalarna kamata je jednaka redovnoj kamatnoj stopi i obračunava se na iznos kredita za razdoblje od dana korištenja kredita do početka otplate kredita.

Zatezna kamatna stopa
Zatezna kamatna stopa utvrđuje se sukladno zakonu o obveznim odnosima, a obračunava se na dospjelu glavnicu, naknadu i troškove.

Naknada

1,00% od iznosa, min 200 kn - max 7.500 kn

Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno, prilikom isplate kredita.

Kreditna sposobnost
Ukoliko korisnik kredita nije kreditno sposoban, u kreditnu sposobnost korisnika kredita dozvoljeno je uključiti primanja jednog sudužnika.

Osiguranje povrata kredita
Instrumenti osiguranja kredita su:

krediti u iznosu 10.000,00 EUR ili 80.000 kn i manje:

 • Javnobilježnički potvrđena Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca
 • Javnobilježnički potvrđena Zadužnica Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca
 • Jedan kreditno sposoban Jamac
ili
 • Namjenski oročen i založen depozit u valuti u kojoj je i kredit u visini najmanje 20% od iznosa kredita
ili
 • Polica životnog osiguranja sa otkupnom vrijednošću najmanje 25% od iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke. Ugovaratelj osiguranja života obvezuje se vinkulirati Policu osiguranja života u korist Banke za cijelo vrijeme trajanja kredita, te istu predati u posjed Banci.
Kamatna stopa na namjenski oročeni depozit bez obzira na dužinu roka oročenja, valutu i visinu depozita iznosi 0,10%, fiksno, a obračunava se konformnom metodom.

krediti u iznosu 10.000,01 EUR DO 20.000,00 eur ili 80.001 KN DO 200.000 KN

 • Javnobilježnički potvrđena Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca
 • Javnobilježnički potvrđena Zadužnica Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca
 • Jedan kreditno sposoban Jamac i namjenski oročen i založen depozit u EUR u visini najmanje 20% od iznosa kredita
ili
 • Jedan kreditno sposoban jamac i polica životnog osiguranja sa otkupnom vrijednošću najmanje 25% od iznosa kredita, vinkulirana u korist Banke
ili
 • Zalog ili prijenos prava vlasništva na nekretnini prihvatljivoj Banci, a čija je procijenjena vrijednost minimalno 2,5 puta veća od iznosa kredita.
Ako korisnik kredita ima supružnika tada isti potpisuje Izjavu supružnika (suglasnost za raspolaganje nekretninom zbog bračne stečevine).

Korištenje kredita
Kredit se koristi odjednom, prijenosom na račun koji Korisnik kredita ima otvoren u Banci (ukoliko je kredit odobren uz valutnu klauzulu u EUR isti se isplaćuje po srednjem tečaju HNB na dan isplate).
 
Otplata kredita
Način povrata glavnice:
 • Povrat tijekom cijele godine u jednakim mjesečnim anuitetima

Reprezentativni primjer u EUR

Iznos kredita 10 000 EUR Redovna kamatna na kredit 5,90%
promjenjiva
Rok otplate kredita 120 mjeseci 6M NRS 1 za EUR (od 01.07.2022.) 0,08%
Naknada za obradu kredita 100 EUR Fiksni dio kamatne stope 5,82%
Ukupan iznos plaćanja 13.262,28 EUR Mjesečni anuitet 110,52 EUR
Kamata za cijelo razdoblje otplate 3.262,28 EUR Efektivna kamatna stopa 7,09%

*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate zadnjeg dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 120 mjeseci, uz depozit 20 %. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 7,09%, a izračunata je na maksimalni rok otplate. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja računa, naknade za obradu kredita, trošak depozita dok troškovi javnog bilježnika nisu uključeni.


Reprezentativni primjer u Kn

Iznos kredita 80 000 Kn Redovna kamatna na kredit 6,20% promjenjiva
Rok otplate kredita 120 mjeseci 6M NRS 1 za HRK (od 01.07.2022.) 0,08%
Naknada za obradu kredita 800 Kn Fiksni dio kamatne stope 6,12%
Ukupan iznos plaćanja 107.546,41 Kn Mjesečni anuitet 896,22 Kn
Kamata za cijelo razdoblje otplate 27.546,41 Kn Efektivna kamatna stopa 6,75%
*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate zadnjeg dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 120 mjeseci, uz depozit 20 %. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 6,75%, a izračunata je na maksimalni rok otplate. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja računa, naknade za obradu kredita, trošak depozita dok troškovi javnog bilježnika nisu uključeni.

Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su za dobivanje osnovnih i brzih informacija te se kao takvi ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Banku.

Za sve dodatne informacije o kreditu molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Na zahtjev klijenta Banka će izraditi nacrt ugovora o kreditu bez naknade.