partnerFLEX!.krediti

Banka je osmislila novu posebnu liniju partnerFLEX!.kreditiKredita u kojima se osjećate dobro.

Ovi krediti uz atraktivne uvjete nude Vam nove i inovativne opcije jedinstvene na tržištu, koje imate mogućnost sami aktivirati i koje Vam omogućuju da svoj kredit najbolje prilagodite svojim potrebama tijekom cijele otplate te se dobro osjećate uz svoj kredit.

Pomno osmišljena linija partner.FLEX! kredita nudi fleksibilnost u izboru načina korištenja, načina i dinamike otplate, zastoja u otplati, modela osiguranja, visine kamatne stope i vremena u kojem će ona biti fiksna, te čini ove kredite jedinstvenima na tržištu i iznimno atraktivnima.  Posebno se ističu jer nude:
  • atraktivne kamatne stope koje ovisno o modelima osiguranja mogu biti fiksne do 4 godine
  • mogućnost dodatnog snižavanja kamatne stope u bilo kojem trenutku aktiviranjem opcije partner.hoću.boljeKAMATE! kroz vezivanje nenamjenskog depozita kojeg možete sami osloboditi tijekom uredne otplate kredita 
  • mogućnost korištenja kredita do 100% isplatom na račun uz naknadno pravdanje namjenskog trošenja - partner.hoćuCASH!  
  • fleksibilne modele otplate – jednaki anuiteti ili rate, ubrzana otplata, usporena otplata, otplata samo u dijelu godine/sezoni
  • mogućnost brže otplate glavnice kredita bez naknade u cilju smanjivanja ukupnog troška kamata - partner.hoćuBRŽE!
  • mogućnost otplate s manje pritiska obveznim mjesečnim plaćanjem samo pola rate glavnice, a ostalo prema Vašim mogućnostima - partner.bezPRITISKA!
  • mogućnost samostalnog aktiviranje pauze u otplati glavnice - partner.dajPAUZU!
 

partnerFLEX! krediti uključuju posebne opcije koje ove kredite čine jedinstvenim na tržištu:

partner.hoćuCASH!
Ova opcija omogućava isplatu do 100% iznosa kredita u korist računa korisnika kredita kroz 3 jednake isplate uz obvezno pravdanje namjenskog trošenja sredstava prethodne isplate prije nove isplate. Naknada za aktivaciju opcije je 0,50% od iznosa koji se isplaćuje na račun.

partner.hoću.boljeKAMATE!
Ova opcija omogućava dodatno smanjenje kamatne stope po kreditu vezanjem nenamjenskog depozita uz ovaj kredit i to na svakih 10% iznosa glavnice kredita za dodatnih 0,25 postotnih poena. Aktiviranjem ove opcije kamatna stopa na nenamjenski depozit ostaje ista, a ugovorena kamatna stopa na kredit se smanjuje. Uz urednu otplatu kredita ovu opciju moguće je u svakom trenutku deaktivirati te se tada depozit automatski oslobađa, a kamatna stopa po kreditu se vraća na ugovorenu.

partner.hoćuBRŽE!
omogućava bržu otplatu kredita višekratnim uplatama bez potrebe prethodne najave i bez naknade za prijevremeni povrat, a sve u cilju smanjenja ukupnog troška kamata. Svakom preplatom umanjuje se zadnja rata, a opcija se može aktivirati odmah u startu ili kasnije tijekom otplate kredita. Ova opcija može se koristiti kod otplate kredita u jednakim i nejednakim ratama (nije moguće kod otplate u anuitetima). Za aktivaciju ove opcije ne naplaćuje se naknada.
 
partner.bezPRITISKA!
otplata s manje pritiska čijom aktivacijom korisnik kredita sam odabire za koliko umanjiti obveznu mjesečnu ratu po glavnici (max. 50%), dok preostali dio glavnice plaća prema svojim mogućnostima najkasnije do krajnjeg roka otplate. Ova opcija može se koristiti kod otplate kredita u jednakim i nejednakim ratama (nije moguće kod otplate u anuitetima). Za aktivaciju opcije prvi puta ne naplaćuje se naknada.

partner.dajPAUZU!
korisnik kredita može sam aktivirati pauzu u otplati glavnice kada za to osjeti potrebu i to samo dostavom pisanog naloga banci koji se banka obvezuje provesti. Opciju je moguće aktivirati više puta na rok od 3 do 12 mjeseci, ali ukupno ne duže od 24 mjeseca, te se za traženi rok pauze produljuje rok otplate kredita. Opciju je moguće prvi put aktivirati nakon 12 mjeseci uredne otplate.
Opcije partner.bezPRITISKA! i partner.dajPAUZU! možete sami aktivirati nakon 12 mjeseci uredne otplate kredita uz uvjet da u tom periodu do dana zahtjeva za aktivaciju opcije nije bilo kašnjenja u otplati kredita dužeg od 60 dana.