Akreditivi

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti s inozemstvom i u skladu s Vašim potrebama Partner banka izdaje dokumentarni akreditiv, a u skladu sa zahtjevom i instrukcijama klijenta .

Dokumentarni akreditiv je instrument plaćanja gdje Banka preuzima obvezu plaćanja (izvozniku/uvozniku), preko njegove Banke, a na temelju uredno zaprimljenih dokumenata navedenim u uvjetima za otvaranje akreditiva koji su prezentirani Banci unutar utvrđenih rokova.

Po načinu plaćanja akreditivi se dijele:

  • po viđenju (isplata odmah po uredno prezentiranim dokumentima)
  • uz odgodu plaćanja (isplata je odgođena za određeno, unaprijed definirano vrijeme: od fakture, otpreme i sl.)


Dokumentarni akreditivi mogu biti:


Revolving okvir za akreditive

Ukoliko često imate potrebu za otvaranjem akreditiva možemo Vam ponuditi Revolving okvir za akreditive temeljem kojeg Vam Banka može brzo i jednostavno otvarati akreditive. Dovoljno je dostaviti u Banku Nalog 15 i dokumentaciju temeljem koje se izdaje akreditiv, a Banka će otvoriti akreditiv bez potpisivanja novih, pojedinačnih Ugovora o dokumentarnom akreditivu.