S položenim pokrićem

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti s inozemstvom i u skladu s Vašim potrebama Partner banka može Vam izdati dokumentarni akreditiv koji Vas štiti pri uvozu robe iz inozemstva. Banka otvaranjem akreditiva osigurava Korisniku akreditiva (ino-dobavljaču) da ćemo isporučena roba ili usluga biti plaćene na datum dospijeća ako je isporuči u skladu s Ugovorom, dok Nalogodavatelju (uvozniku) osigurava isporuku robe ili usluge koju je naručio.

Iznos akreditiva
U skladu sa zahtjevom Nalogodavatelja do iznosa uplaćenog pokrića. Iznos pokrića se uplaćuje prije otvaranja akreditiva. O roku dospijeća akreditiva Banka plaća korisniku akreditiva iz sredstava pokrića ako su ispoštivani uvjeti iz akreditiva.

Osnova akreditiva
Plaćanje obveza prema ino-dobavljaču

Rok dospijeća
U skladu sa zahtjevom Nalogodavatelja

Instrumenti osiguranja
Nisu potrebni

 

 

Ispunite Zahtjev za akreditiv  
Priložite dokumente temeljem kojih se izdaje akreditiv  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za akreditiv moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
Uplatite iznos pokrića, nakon čega će Banka otvoriti akreditiv