Nove kamatne stope na oročene depozite poslovnih subjekata

Obavještavamo vas da s danom 01.01.2023. godine stupaju na snagu nove kamatne stope na oročene depozite poslovnih subjekata, primjenjuju se na nove depozite i prilikom prolongata/razročenja već ugovorenih depozita.

Na depozite po viđenju poslovnih subjekata u EUR obračunava se a vista kamata od 0,01% godišnje počevši od 01.01.2023. godine.

Sve informacije o izmjenama navedenih uvjeta možete pronaći ovdje.