Obavijest o donošenju nove Politike upravljanja prigovorima

Obavještavamo Vas da će dana 01.01.2023. godine stupiti na snagu nova Politika upravljanja prigovorima čime će se staviti van snage Obavijest o načinu podnošenja prigovora/reklamacija od 27.05.2022. godine.

U odnosu na dosadašnju Obavijest o načinu podnošenja prigovora/reklamacija napravljene su sljedeće izmjene:
  • promijenili smo uvodne odredbe
  • dodali smo definicije pojmova Potrošač, Prigovor, Korisnik platnih usluga i Pritužba
  • dodali smo dio u kojem pojašnjavamo da Banka neće razmatrati prigovore u kojima nedostaju podaci za kontakt/komunikaciju
  • dodali smo odredbu o alternativnom načinu rješavanja sporova
  • izmijenili smo odredbu o rješavanju kompleksnijih Prigovora
  • izmijenili smo odredbu sporazumnog rješavanja sporova
  • izmijenili smo odredbe o zaštiti osobnih podataka
  • promijenili smo završne odredbe

Politika upravljanja prigovorima - važi od 01.01.2023.