Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Hipotekarni krediti

   


Iz naše ponude kredita sada možete izabrati i hipotekarne kredite.
 
Korisnik kredita
Krediti se odobravaju fizičkim osobama državljanima RH.
U trenutku dospijeća kredita Korisnik kredita ne smije biti stariji od 75 godina. Ograničenje starosne dobi odnosi se i na sudužnike i na jamce platce (ukoliko ih ima u kreditu).
 
Iznos kredita
do 200.000 Eur (krediti s valutnom klauzulom u Eur prema srednjem tečaju HNB-a)
do 400.000 kn

 
Rok povrata
Krediti ugovoreni uz valutnu klauzulu u Eur odobravaju se na rok od 2 od 10 godina, a kunski krediti odobravaju se na  rok od 2 do 5 godina.
 
Kamatna stopa
Krediti s valutnom klauzulom u Eur: 6,75% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za Eur važećem na dan ugovaranja i fiksnog dijela – marža Banke)
Krediti u kunama: 7,15% promjenjiva (sastoji se od varijabilnog dijela 6M NRS1 za Kn važeća na dan ugovaranja i fiksnog dijela – marža Banke)
Kamata se obračunava proporcionalnom metodom uz dekurzivni obračun. Kamata se obračunava i dospijeva na plaćanje mjesečno te po dospijeću i kod prijevremene otplate do dana izvršenja prijevremene otplate kredita. Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom Nacionalne referentne stope (NRS) po kreditima u otplati, obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja. Promijenjene kamatne stope primjenjuju se počevši od 1. siječnja i 1. srpnja svake godine.


Interkalarna kamata
Interkalarna kamata je jednaka redovnoj kamatnoj stopi i obračunava se na iznos kredita za razdoblje od dana korištenja kredita do početka otplate kredita.

Zatezna kamatna stopa
Zatezna kamatna stopa utvrđuje se sukladno zakonu o obveznim odnosima, a obračunava se na dospjelu glavnicu, naknadu i troškove.


Naknada
1,00% od iznosa kredita minimalno 500 Kn.
Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno, prilikom isplate kredita.


Kreditna sposobnost
Ukoliko korisnik kredita nije kreditno sposoban, u kreditnu sposobnost korisnika kredita dozvoljeno je uključiti primanja jednog sudužnika.

Osiguranje povrata kredita
Instrumenti osiguranja kredita su:
  • Javnobilježnički potvrđena Izjava o zapljeni po pristanku dužnika Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca platca (ukoliko postoji)
  • Javnobilježnički potvrđena Zadužnica Korisnika kredita/Sudužnika/Jamca platca(ukoliko postoji)
  • Zalog ili fiducij na nekretnini prihvatljivoj Banci, a čija je procijenjena vrijednost minimalno 2,5 puta veća od iznosa kredita koji se odobrava
  • Vinkulacija police osiguranja imovine koja je dana u zalog ili fiducij
Ako korisnik kredita ima supružnika tada isti potpisuje Izjavu supružnika (suglasnost za raspolaganje nekretninom zbog bračne stečevine).

Korištenje kredita
Kredit se koristi sukcesivno ili odjednom, prijenosom na račun koji Korisnik kredita ima otvoren u Banci (ukoliko je kredit odobren uz valutnu klauzulu u EUR isti se isplaćuje po srednjem tečaju HNB na dan isplate).

Otplata kredita
Način povrata glavnice:
  • Povrat tijekom cijele godine u jednakim mjesečnim anuitetima
  • Povrat u jednakim godišnjim ratama

Reprezentativni primjer u EUR

Iznos kredita 200 000 EUR Redovna kamatna na kredit 6,75% promjenjiva
Rok otplate kredita 120 mjeseci 6M NRS 1 za EUR (od 01.07.2017.) 1,14%
Naknada za obradu kredita 2 000 EUR Fiksni dio kamatne stope 5,61%
Ukupan iznos plaćanja 278.169,66 EUR Mjesečni anuitet 2.296,48 EUR
Kamata za cijelo razdoblje otplate 76.169,66 EUR Efektivna kamatna stopa 7,20%
*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate 15-tog dana u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 120 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 7,20%. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te trošak otvaranja i  vođenja računa.


Reprezentativni primjer u Kn

Iznos kredita 400 000 Kn Redovna kamatna na kredit 7,15% promjenjiva
Rok otplate kredita 60 mjeseci 6M NRS 1 za EUR (od 01.07.2017.) 0,90%
Naknada za obradu kredita 4 000 Kn Fiksni dio kamatne stope 6,25%
Ukupan iznos plaćanja 482.182,79 Kn Mjesečni anuitet 7.948,82 Kn
Kamata za cijelo razdoblje otplate 78.182,79 Kn Efektivna kamatna stopa 7,83%
*Reprezentativni primjer je izračunat uz pretpostavku isplate 15-tog dana  u mjesecu, anuitetna otplata na rok od 60 mjeseci. Efektivna kamatna stopa (EKS) za navedeni primjer iznosi 7,83%, a izračunata je na maksimalni rok otplate. U izračun EKS-a nisu uključeni troškovi javnog bilježnika, te trošak otvaranja i vođenja računa.

Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su za dobivanje osnovnih i brzih inforamcija te se kao takvi ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Banku.
Za sve dodatne informacije o kreditu molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.
Na zahtjev klijenta Banka će izraditi nacrt ugovora o kreditu bez naknade.


 

 
Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: korisnik)

Ispunite Zahtjev za kredit (popunjava: sudužnik / jamac platac) 
Ispunite izjavu za HROK  
Prikupite potrebnu dokumentaciju