Dugoročni kredit

Za financiranje ulaganja u dugotrajnu imovinu, a s ciljem opremanja ili uređenja Vaših poslovnih objekata, kupnje ili modernizacije strojeva i opreme, Partner banka Vam nudi dugoročne kredite.

Iznos kredita
Do najviše 80% ukupnog iznosa investicije

Namjena kredita
  • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje poslovnih prostora
  • uređenje i opremanje proizvodnih objekata,
  • uređenje i opremanje obiteljskih hotela,
  • kupnja strojeva,
  • kupnja opreme...

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u eurima

Način korištenja
Namjenski, isplatom u korist računa dobavljača ili izvođača

Način vraćanja
U jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima

Rok vraćanja
Najduže u roku od 36 mjeseci od dana odobrenja

Kamatna stopa
Ovisi o kreditnoj sposobnosti i bonitetu komitenta, te obujmu njegovog ukupnog poslovanja s Bankom. Kamata je uključena u anuitet.

Instrumenti osiguranja
Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita, a mogu biti:
  • vlastite mjenice i zadužnice Korisnika kredita
  • jamstva drugih pravnih i fizičkih osoba
  • cesije potraživanja od kvalitetnih društava
  • prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini/pokretnini/dionicama/udjelima
  • namjenski oročeni depoziti ...


 

Ispunite Zahtjev za kredit  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za kredit moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima  

Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289